Terug naar het overzicht

Gouda presenteert toekomstbestendige begroting

Op de foto ziet u een berg met euromunten

Het college van BenW presenteert donderdag 7 oktober de begroting 2022-2025. Hierin staat wat het college van Gouda de komende jaren voor de stad wil bereiken en hoeveel dit gaat kosten. Wethouder van Financiën Michiel Bunnik: “We presenteren een sluitende meerjarenbegroting. We hebben voldoende reserves én kunnen blijven bouwen aan de toekomst van onze stad. Dat is vooral in deze bizarre tijd iets om trots op te zijn. Het is de laatste begroting van deze bestuursperiode. Dankzij het zorgvuldige financiële beleid dat we de afgelopen jaren hebben gevoerd, staan we er als gemeente goed voor. Een mooie start van een feestelijk jubileumjaar.”

Waar zet Gouda op in?

Het college heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de stad en de samenleving en kiest ervoor om ook in 2022 te blijven investeren in een aantrekkelijk en leefbaar Gouda. De ambities uit het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie’ (pdf) en de Toekomstvisie Gouda 2030 zijn hierbij het uitgangspunt.

De komende jaren zet Gouda onder andere in op:

  • Beschikbare- en betaalbare (jeugd)zorg, leefbare buurten, veilige wijken, armoedebestrijding, hulp bij schulden en het versterken van de sociaal-maatschappelijke samenhang in de stad.
  • Het verder brengen van de energietransitie en meer groen en water in de stad.
  • Toekomstbestendige en duurzame scholen door het uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan.
  • Groei en innovatie in de regio door het verder versterken van de verbinding tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de gemeente.
  • Het verder versnellen van woningbouw en het realiseren van honderden extra woningen voor starters en doorstromers van alle leeftijden en voor iedere portemonnee.
  • Het voorbereiden en uitvoeren van het Verkeerscirculatieplan om Gouda ook in de toekomst goed bereikbaar te houden.
  • Het uitvoeren van onderhoud aan sportvelden en –accommodaties.

Woonlasten 2022

Woonlasten zijn opgebouwd uit OZB (onroerendezaakbelasting), afvalstoffenheffing en rioolheffing. De OZB wordt alleen aangepast aan de inflatie. Na de ingezette daling van vorig jaar, blijft de rioolheffing dit jaar gelijk. De afvalstoffenheffing stijgt in 2022. Dit is een landelijk beeld, waar veel gemeenten mee te maken hebben. De kosten voor de inzameling en verwerking van afval stijgen steeds sneller, terwijl de opbrengsten van afvalstromen als glas, plastic en papier steeds verder afnemen. De stijgende kosten worden onder andere veroorzaakt door de landelijke invoering van de CO2-heffing op verbranding van afval en de afnemende vraag naar gerecycled plastic.

Sluitende meerjarenbegroting

Voor 2022 verwacht het college nog een tekort in de begroting. Dit betekent dat de inkomsten lager zijn dan de gemaakte kosten. In 2023, 2024 en 2025 is de begroting weer sluitend. De inkomsten zijn dan even hoog als de gemaakte kosten. Het weerstandvermogen van de gemeente is gezond en dat houdt in dat Gouda voldoende reserves heeft om risico’s op te vangen. Wethouder Bunnik: “Het maken van deze meerjarenbegroting was een behoorlijke uitdaging. Net als de meeste andere gemeenten in Nederland, heeft Gouda te maken met stijgende kosten voor de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Samen met de G40 en de VNG heeft Gouda zich sterk gemaakt bij het Rijk voor extra inkomsten hiervoor. Deze extra inkomsten hebben de gestegen kosten voor een deel opgevangen.”

Corona

De coronapandemie is nog niet voorbij en de gevolgen van corona zullen ook de komende jaren nog voelbaar blijven. Wethouder Bunnik: “Corona heeft grote impact op het leven van veel Gouwenaars. Als gemeente kunnen we dankzij de gezonde financiële positie ook de na-effecten, zoals de uitgestelde zorgvraag en mogelijke extra bijstandsuitkeringen, het hoofd bieden en een impuls geven aan de economische samenwerking in de binnenstad. Zo kunnen we de stad sterk uit de crisis laten komen.”

De begroting 2022-2025 wordt behandeld in de raadsvergadering van 3 en 10 november.

Foto: Knut Niehus