Terug naar het overzicht

Jaarrekening 2020: College biedt coronasteun en investeert in de stad

Op de foto ziet u een berg met euromunten

Het college van BenW presenteert vandaag (donderdag 3 juni 2021) de jaarrekening van 2020. Het jaar dat de boeken in zal gaan als hét coronajaar is door de gemeente afgesloten met een positief resultaat van 11,8 miljoen. Wethouder van Financiën Michiel Bunnik: “De coronapandemie heeft grote gevolgen voor veel Gouwenaars. Het heeft ervoor gezorgd dat 2020 een heel ander jaar is geworden dan we hadden verwacht. Er is door de gemeente veel tijd en geld vrijgemaakt om inwoners, ondernemers en instellingen te ondersteunen in deze moeilijke tijd.”

Investeren in de stad

Ondanks de crisis heeft de gemeente het afgelopen jaar ruim 6 miljoen geïnvesteerd in de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad. Daarmee geeft het college concreet invulling aan de ambities uit het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie’. Zo is er versneld gestart met het bouwen van nieuwe woningen, is er gestart met het realiseren van nieuwe schoolgebouwen, is de stad is groener geworden, zijn sportaccommodaties opgeknapt en zijn er gemeentelijke panden verduurzaamd. Er is gewerkt aan 1 toegang voor alle sociale hulpvragen van Gouwenaars en aan een centraal meldpunt voor dak- en thuislozen. Ook zijn er in 2020 opnieuw stappen gezet voor een betere verbinding tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid, onder andere met de lancering van Campus Gouda.

Coronasteun

De coronacrisis heeft zijn weerslag op de financiële situatie van de gemeente. Er wordt meer geld uitgegeven, bijvoorbeeld aan extra uitkeringen en steunmaatregelen en er komt minder geld binnen via bijvoorbeeld belastingen of parkeergeld. Ook is er veel tijd en geld besteed aan maatregelen om inwoners, ondernemers en instellingen te ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn de verplaatsing van de dak- en thuislozenopvang, de laptopregeling voor leerlingen in het basisonderwijs, het uitbreiden van de terrassen op de Goudse markt, het verlenen van huurkortingen aan (sport)organisaties die gemeentelijk vastgoed huren en het opschorten van de toeristenbelasting.

Financiële resultaten

Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van 11,8 miljoen. Wethouder Michiel Bunnik: “We eindigen 2020 weliswaar positief, maar we mogen ons niet rijk rekenen. Een deel van het resultaat is uit de algemene reserve gehaald om coronamaatregelen te financieren. Inmiddels hebben we verschillende maatregelen gecompenseerd gekregen van het Rijk en deze compensatie brengen we terug naar de algemene reserve. Daarnaast zijn er ook uitgaven door de coronacrisis van 2020 naar 2021 verschoven en zijn investeringen uitgesteld.” De schuldpositie van Gouda is opnieuw gedaald en ligt ruim onder het afgesproken schuldenplafond. Het college stelt voor om 9,9 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve. Daarmee komt de weerstandsratio met 2,0 uit op ‘ruim voldoende’. De weerstandsratio geeft de mate aan waarin Gouda in staat is om tegenvallers op te vangen.

Sterk uit de crisis

De coronapandemie is nog niet voorbij en zal ook in 2021 nog zijn weerslag hebben op de financiële situatie van de gemeente. Daarnaast houdt de gemeente voor de komende jaren rekening met een stijging van uitgaven voor jeugd en maatschappelijke ondersteuning. Juist nu is het volgens wethouder Bunnik belangrijk om te blijven investeren in de stad: “We zetten alles op alles om de stad sterk uit de crisis te laten komen en verder te bouwen aan de toekomst.” Vandaag presenteert het college ook de kadernota 2022-2025. Hierin staat waar het college de komende jaren op wil sturen en hoe de gemeente er financieel voor staat.

De jaarrekening zal naar verwachting op 30 juni worden vastgesteld door de gemeenteraad. Voor meer informatie en cijfers kunt u de jaarrekening bekijken.

Foto: Knut Niehus