Verplichtingen bij uitkering

Vanaf het moment dat u een bijstandsuitkering aanvraagt, gelden voor u een aantal verplichtingen. Deze verplichtingen vindt u op deze pagina. Als u zich hier niet aan houdt kan de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen, stopzetten of u een boete geven.

Identificatieplicht
U moet zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs als hierom wordt gevraagd. Een geldig legitimatiebewijs is een paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs omdat de nationaliteit ontbreekt.

Arbeidsplicht
Met een bijstandsuitkering bent u verplicht om betaald werk te zoeken en te aanvaarden. Het uitgangspunt is dat de weg naar werk zo kort mogelijk is. Dat betekent dat u elke vorm van arbeid waartoe u in staat bent, moet accepteren. Alle arbeid is in feite passend, tenzij het werk in strijd is met de openbare orde, de goede zeden of werk waartegen gewetensbezwaren zijn.

Re-integratieplicht
Als het (nog) niet mogelijk is om te werken, heeft u de plicht om er alles aan te doen om zo snel mogelijk (weer) betaald werk te krijgen.

Tegenprestatie
De tegenprestatie is het doen van onbetaald nuttig werk voor de samenleving (vrijwilligerswerk). De gemeente kan dit van inwoners met een bijstandsuitkering vragen. Lees meer over de tegenprestatie in de bijstand.

Goed gedragen bij de gemeente
U moet zich respectvol te gedragen tegenover de medewerkers bij de gemeente en de huisregels volgen

Bijstand en naar het buitenland
Met een bijstandsuitkering mag u maximaal 4 weken per kalenderjaar naar het buitenland. Voor elk verblijf in het buitenland moet u vooraf toestemming vragen. Op de pagina ‘vakantiemelding uitkering‘ kunt u uw vakantie doorgeven. 

Medewerkingsplicht en huisbezoek
U bent verplicht om mee te werken aan een (aangekondigd of onaangekondigd) huisbezoek. Een huisbezoek wordt altijd uitgevoerd door 2 medewerkers van gemeente Gouda. Deze medewerkers moeten zich legitimeren en de aanleiding en het doel van het huisbezoek uitleggen. U mag de medewerkers de toegang tot uw woning weigeren maar dit kan gevolgen kan hebben voor het recht op bijstand.

Inlichtingenplicht
Alle veranderingen in uw leefsituatie of financiële situatie moet u aan de gemeente doorgeven. Op de pagina ‘melding wijziging bij uitkering‘ kunt u een wijziging doorgeven.

Nederlandse taal
In de wet Taaleis staat dat iedereen met een bijstandsuitkering de Nederlandse taal voldoende moet beheersen. Dit is belangrijk om hier te kunnen wonen en leven én om een baan te kunnen vinden. De gemeente kan u vragen om een taaltoets te doen. Lees meer over de taaleis in de bijstand.

Lees meer over verplichtingen en bijstand op de website van de Rijksoverheid.