Terug naar het overzicht

Samen werken aan een schoner Gouda!

Op de foto ziet u een meneer die plastic afval in de container gooit

Gemeente zet via een pilot en nieuwe campagne in op een beter afvalbeleid

De gemeente Gouda heeft via de ‘Gouda Denkt Mee’-app een enquête gehouden over het afvalbeleid en de afvalinzameling. Het afvalbeleid is overwegend positief beoordeeld door de ruim 1.000 bewoners die de vragenlijst invulden. Op de punten die lager scoorden, is samen met Cyclus hard gewerkt aan een actieplan. Daarmee willen we knelpunten verbeteren. Met de input vanuit bewoners wil de gemeente via een pilot het afvalbeleid aanscherpen. Daarnaast willen we inwoners met een nieuwe campagne bewust maken van het belang van netjes omgaan met afval.

De resultaten

Uit de vragenlijst blijkt dat het huidige afvalbeleid redelijk tot goed scoort onder Goudse inwoners. Ruim 60% van de inwoners is het eens met het huidige afvalbeleid. Ook op onderwerpen als afval scheiden en minicontainers geeft de meerderheid aan tevreden te zijn. Inwoners geven aan minder tevreden te zijn over de inzameling met ondergrondse en bovengrondse verzamelcontainers. De container wordt in hun ogen niet vaak genoeg geleegd, er zijn storingen, er ligt veel afval naast en de containers zijn vies of stinken.

Bekijk de infographic over het inzamelen van huishoudelijk afval (pdf).
Bekijk de infographic over het inzamelen van oud papier pdf).

Kunt u de infographics niet bekijken? Via de webpagina over digitale toegankelijkheid leest u wat u moet doen als u problemen heeft met het krijgen van informatie uit pdf-bestanden.

Wethouder Hilde Niezen: “Het college is blij met de positieve score over het afvalbeleid en leert van de problemen rondom afval. De oorzaak is deels te wijten aan het niet goed functioneren van de containers, maar ook aan het gedrag van inwoners die er afval naast zetten, ook als de container niet vol is. We willen hier extra op inzetten door het beter inspecteren van containerlocaties en zorgen dat de containers goed functioneren. Afval snel opruimen, storingen sneller verhelpen, voorkomen dat containers vol raken en de (omgeving van de) containers schoon houden. Daar zetten we op in. Ook wordt er een campagne voorbereid, gericht op gedragsverandering.”

Kortetermijnacties

Op basis van de meldingen over afval die Cyclus én de gemeente Gouda ontvingen, starten er begin september 2 teams van Cyclus met een pilot. De teams gaan alle containerlocaties langs om in kaart te brengen waar en welke problemen er zijn. Niet alleen het afval, maar ook de omgeving van de containerlocatie en de toegankelijkheid van de plek spelen mee. Uit deze analyse wordt een hotspotlijst opgesteld. Op die plekken wordt er meer ingezet op het controleren van de container en schoonhouden van de locatie. De acties nemen langzaam af om te bekijken of het effect heeft gehad.

Daarnaast wordt er een campagne vanuit de gemeente Gouda opgezet, die is gericht op gedragsverandering. Er worden veranderingen in de omgeving van de container aangebracht, die aanzetten tot het gewenste gedrag. Ook wordt er een nieuwe huisstijl met slogans door heel Gouda uitgezet.

Aanpassingen in het beleid

Met de pilot en de campagne wordt er op korte termijn ingezet op de problematiek. Het aanpassen van het algehele beleid gaat niet over 1 nacht ijs. Later dit jaar worden er veranderingen in het beleid voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit voorstel is onder andere gebaseerd op de uitkomsten van de enquête en gaat bijvoorbeeld over de keuze voor bron- of nascheiding. Wanneer de raad hier een beslissing over neemt, is nog niet bekend.